SIRIUS, 12,5..50 kvar Siemens

:

:

. , AC-6 50KVAR/400V, AC 110V 50/ AC 120V 60, 3 ., S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 110V, 50/60 3 ., S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 230V, 50/60 3 ., S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 110V, 50 3- , S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 24V, 50 3- , S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 24V, 50/60 3 ., S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 220V, 50/60 3 . , S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 230V, 50 3- , S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, AC 220V 50/ AC 240V 60, 3 ., S3
10,690.00
. , AC-6 50KVAR/400V, AC 200V 50/60/ AC 220V 60, 3 ., S3
11,110.00
. , AC-6 50KVAR/400V, 400V, 50 3 ., S3
11,110.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 110V, 50 3- , S00,
4,010.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 110V 50/ AC 120V 60, 3 ., S00,
4,420.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 400V, 50/60 3 ., S00,
4,580.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 230V, 50 3- , S00,
4,010.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 220V, 50/60 3 . , S00,
4,010.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 200V 50/60/ AC 220V 60, 3 ., S00,
4,580.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 400V, 50/60/ AC 440V 60, 3 ., S00,
4,170.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 220V 50/ AC 240V 60, 3 ., S00,
4,010.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 24V, 50 3- , S00,
4,010.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 100V 50/60/ AC 110V 60, 3 ., S00,
4,580.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 100V 50/60/ AC 110V 60, 3 ., S0
6,950.00
. , AC-6 25KVAR/400V, 230V, 50 3- , S0
6,210.00
. , AC-6 25KVAR/400V, 110V, 50 3- , S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 230V, 50/60 3 ., S0
6,210.00
. , AC-6 25KVAR/400V, 24V, 50 3- , S0
6,210.00
KONDENSATORSCHUETTZ, AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 200V 50/60/ AC 220V 60, 3 ., S0
6,950.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 220V, 50/60 3 . , S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 110V 50/ AC 120V 60, 3 ., S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 24V, 50/60 3 . , S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 110V, 50/60 3 ., S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, 400V, 50 3 ., S0
6,950.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 220V 50/ AC 240V 60, 3 ., S0
6,210.00
. , AC-6 12, 5KVAR/400V, AC 400V, 50/60/ AC 440V 60, 3 ., S0
6,340.00