Siemens

GL/GG ./. 00, I.=35A, U.=500
390.00
GL/GG ./. 000, I.=100A, U.=500
410.00
GG 2258 , 500, 50
280.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=500
990.00
SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, 00)
4,110.00
GG 2258 , 500, 16
260.00
GG 1038 , 500, 12
140.00
NEOZED 400 GL, D02, 63A, . .
130.00
GG 2258 , 500, 32
260.00
GG 8.531.5 , 400, 20
150.00
GG 2258 , 500, 25
260.00
SITOR GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,( 3)
12,330.00
GG 1451 , 500, 12
150.00
GL/GG ./. 2, I.=300A, U.=500
1,410.00
GL/GG ./. 2, I.=125A, U.=500
1,330.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=690
4,650.00
GL/GG ./. 00, I.=160A, U.=500
530.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=400
1,500.00
SILIZED 400 D02, 25A
690.00
GL/GG ./. 1, I.=250A, U.=500
1,150.00
GG 8.531.5 , 400, 2
150.00
SITOR AR 40 A, 660 V AC/700 V DC
1,400.00
GL/GG ./. 00, I.=50A, U.=500
490.00
13,530.00
SITOR 450A, AC 1000V, 2/110MM
13,530.00
24,390.00
GL/GG ./. 4A, I.=800A, U.=500
24,390.00
14,830.00
SITOR 560A, AC 1000V, 2/110MM
14,830.00
GL/GG ./. 1, I.=80A, U.=500
990.00
GL/GG ./. 3, I.=315A, U.=500
2,440.00
GL/GG ./. 1, I.=125A, U.=690
3,600.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=500
1,330.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=690
3,600.00
SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,300.00
GL/GG ./. 2, I.=400A, U.=400
2,250.00
GL/GG ./. 2, I.=315A, U.=500
1,410.00
GL/GG ./. 00, I.=25A, U.=500
450.00
SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,710.00
GL/GG ./. 00, I.=16A, U.=690
1,890.00
GG 2258 , 500, 20
260.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=500
990.00
GL/GG ./. 3, I.=300A, U.=500
2,440.00
GG 1451 , 500, 8
150.00
NEOZED 400 GL, D02, 35A, . .
130.00
GL/GG ./. 000, I.=50A, U.=500
450.00
10,320.00
SITOR 1 250A, AC 1000V
10,320.00
SITOR DIN 43653, SZ.00 160A, AC 690V . 80MM
5,100.00
GL/GG ./. 0, I.=25A, U.=500
1,260.00
GG 8.531.5 , 400, 10
150.00
SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, 0)
4,690.00
GL/GG ./. 0, I.=35A, U.=500
1,260.00
GG 1451 , 500, 10
150.00
SITOR GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,( 000)
3,010.00