Siemens

GL/GG ./. 00, I.=35A, U.=500
410.00
GL/GG ./. 000, I.=100A, U.=500
430.00
GG 2258 , 500, 50
290.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=500
1,020.00
SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, 00)
4,270.00
GG 2258 , 500, 16
270.00
GG 1038 , 500, 12
140.00
NEOZED 400 GL, D02, 63A, . .
140.00
GG 2258 , 500, 32
270.00
GG 8.531.5 , 400, 20
160.00
GG 2258 , 500, 25
270.00
SITOR GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,( 3)
12,790.00
GG 1451 , 500, 12
160.00
GL/GG ./. 2, I.=300A, U.=500
1,460.00
GL/GG ./. 2, I.=125A, U.=500
1,380.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=690
4,820.00
GL/GG ./. 00, I.=160A, U.=500
550.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=400
1,560.00
SILIZED 400 D02, 25A
720.00
GL/GG ./. 1, I.=250A, U.=500
1,200.00
GG 8.531.5 , 400, 2
160.00
SITOR AR 40 A, 660 V AC/700 V DC
1,450.00
GL/GG ./. 00, I.=50A, U.=500
510.00
14,040.00
SITOR 450A, AC 1000V, 2/110MM
14,040.00
25,300.00
GL/GG ./. 4A, I.=800A, U.=500
25,300.00
15,390.00
SITOR 560A, AC 1000V, 2/110MM
15,390.00
GL/GG ./. 1, I.=80A, U.=500
1,020.00
GL/GG ./. 3, I.=315A, U.=500
2,530.00
GL/GG ./. 1, I.=125A, U.=690
3,730.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=500
1,380.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=690
3,730.00
SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,420.00
GL/GG ./. 2, I.=400A, U.=400
2,340.00
GL/GG ./. 2, I.=315A, U.=500
1,460.00
GL/GG ./. 00, I.=25A, U.=500
470.00
SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,850.00
GL/GG ./. 00, I.=16A, U.=690
1,960.00
GG 2258 , 500, 20
270.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=500
1,020.00
GL/GG ./. 3, I.=300A, U.=500
2,530.00
GG 1451 , 500, 8
160.00
NEOZED 400 GL, D02, 35A, . .
140.00
GL/GG ./. 000, I.=50A, U.=500
470.00
10,710.00
SITOR 1 250A, AC 1000V
10,710.00
SITOR DIN 43653, SZ.00 160A, AC 690V . 80MM
5,300.00
GL/GG ./. 0, I.=25A, U.=500
1,310.00
GG 8.531.5 , 400, 10
160.00
SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, 0)
4,870.00
GL/GG ./. 0, I.=35A, U.=500
1,310.00
GG 1451 , 500, 10
160.00
SITOR GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,( 000)
3,120.00