Siemens

GL/GG ./. 00, I.=35A, U.=500
370.00
GL/GG ./. 000, I.=100A, U.=500
390.00
GG 2258 , 500, 50
270.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=500
920.00
SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,850.00
GG 2258 , 500, 16
240.00
GG 1038 , 500, 12
130.00
NEOZED 400 GL, D02, 63A, . .
120.00
GG 2258 , 500, 32
240.00
GG 8.531.5 , 400, 20
140.00
GG 2258 , 500, 25
240.00
SITOR GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,( 3)
11,540.00
GG 1451 , 500, 12
140.00
GL/GG ./. 2, I.=300A, U.=500
1,320.00
GL/GG ./. 2, I.=125A, U.=500
1,240.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=690
4,350.00
GL/GG ./. 00, I.=160A, U.=500
490.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=400
1,410.00
SILIZED 400 D02, 25A
650.00
GL/GG ./. 1, I.=250A, U.=500
1,080.00
GG 8.531.5 , 400, 2
140.00
SITOR AR 40 A, 660 V AC/700 V DC
1,310.00
GL/GG ./. 00, I.=50A, U.=500
460.00
12,660.00
SITOR 450A, AC 1000V, 2/110MM
12,660.00
22,830.00
GL/GG ./. 4A, I.=800A, U.=500
22,830.00
13,880.00
SITOR 560A, AC 1000V, 2/110MM
13,880.00
GL/GG ./. 1, I.=80A, U.=500
920.00
GL/GG ./. 3, I.=315A, U.=500
2,290.00
GL/GG ./. 1, I.=125A, U.=690
3,370.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=500
1,240.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=690
3,370.00
SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,090.00
GL/GG ./. 2, I.=400A, U.=400
2,110.00
GL/GG ./. 2, I.=315A, U.=500
1,320.00
GL/GG ./. 00, I.=25A, U.=500
420.00
SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,470.00
GL/GG ./. 00, I.=16A, U.=690
1,770.00
GG 2258 , 500, 20
240.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=500
920.00
GL/GG ./. 3, I.=300A, U.=500
2,290.00
GG 1451 , 500, 8
140.00
NEOZED 400 GL, D02, 35A, . .
120.00
GL/GG ./. 000, I.=50A, U.=500
420.00
SITOR 1 250A, AC 1000V
9,660.00
SITOR DIN 43653, SZ.00 160A, AC 690V . 80MM
4,780.00
GL/GG ./. 0, I.=25A, U.=500
1,180.00
GG 8.531.5 , 400, 10
140.00
SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, 0)
4,390.00
GL/GG ./. 0, I.=35A, U.=500
1,180.00
GG 1451 , 500, 10
140.00
SITOR GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,( 000)
2,820.00