Siemens

:

:

GL/GG ./. 00, I.=35A, U.=500
340.00
GL/GG ./. 000, I.=100A, U.=500
360.00
GG 2258 , 500, 50
240.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=500
850.00
SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,530.00
GG 2258 , 500, 16
220.00
GG 1038 , 500, 12
120.00
NEOZED 400 GL, D02, 63A, . .
110.00
GG 2258 , 500, 32
220.00
GG 8.531.5 , 400, 20
130.00
GG 2258 , 500, 25
220.00
SITOR GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,( 3)
10,630.00
GG 1451 , 500, 12
130.00
GL/GG ./. 2, I.=300A, U.=500
1,210.00
GL/GG ./. 2, I.=125A, U.=500
1,150.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=690
3,990.00
GL/GG ./. 00, I.=160A, U.=500
450.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=400
1,290.00
SILIZED 400 D02, 25A
600.00
GL/GG ./. 1, I.=250A, U.=500
990.00
GG 8.531.5 , 400, 2
130.00
SITOR AR 40 A, 660 V AC/700 V DC
1,200.00
GL/GG ./. 00, I.=50A, U.=500
420.00
11,610.00
SITOR 450A, AC 1000V, 2/110MM
11,610.00
20,980.00
GL/GG ./. 4A, I.=800A, U.=500
20,980.00
12,760.00
SITOR 560A, AC 1000V, 2/110MM
12,760.00
GL/GG ./. 1, I.=80A, U.=500
850.00
GL/GG ./. 3, I.=315A, U.=500
2,100.00
GL/GG ./. 1, I.=125A, U.=690
3,100.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=500
1,150.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=690
3,100.00
SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, 00)
2,840.00
GL/GG ./. 2, I.=400A, U.=400
1,930.00
GL/GG ./. 2, I.=315A, U.=500
1,210.00
GL/GG ./. 00, I.=25A, U.=500
390.00
SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,190.00
GL/GG ./. 00, I.=16A, U.=690
1,620.00
GG 2258 , 500, 20
220.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=500
850.00
GL/GG ./. 3, I.=300A, U.=500
2,100.00
GG 1451 , 500, 8
130.00
NEOZED 400 GL, D02, 35A, . .
110.00
GL/GG ./. 000, I.=50A, U.=500
390.00
SITOR 1 250A, AC 1000V
8,860.00
SITOR DIN 43653, SZ.00 160A, AC 690V . 80MM
4,390.00
GL/GG ./. 0, I.=25A, U.=500
1,090.00
GG 8.531.5 , 400, 10
130.00
SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, 0)
4,040.00
GL/GG ./. 0, I.=35A, U.=500
1,090.00
GG 1451 , 500, 10
130.00
SITOR GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,( 000)
2,590.00