Siemens

:

:

GL/GG ./. 00, I.=35A, U.=500
300.00
GL/GG ./. 000, I.=100A, U.=500
320.00
GG 2258 , 500, 50
220.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=500
760.00
SITOR 125A, AC 690V (DIN 43620, 00)
3,170.00
GG 2258 , 500, 16
200.00
GG 1038 , 500, 12
110.00
NEOZED 400 GL, D02, 63A, . .
100.00
GG 2258 , 500, 32
200.00
GG 8.531.5 , 500, 20
120.00
GG 2258 , 500, 25
200.00
SITOR GR, DIN 43620 560A , AC 690 V ,( 3)
9,540.00
GG 1451 , 500, 12
120.00
GL/GG ./. 2, I.=300A, U.=500
1,080.00
GL/GG ./. 2, I.=125A, U.=500
1,030.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=690
3,580.00
GL/GG ./. 00, I.=160A, U.=500
410.00
GL/GG ./. 1, I.=160A, U.=400
1,160.00
SILIZED 400 D02, 25A
530.00
GL/GG ./. 1, I.=250A, U.=500
890.00
GG 8.531.5 , 500, 2
120.00
SITOR AR 40 A, 660 V AC/700 V DC
1,070.00
GL/GG ./. 00, I.=50A, U.=500
380.00
10,440.00
SITOR 450A, AC 1000V, 2/110MM
10,440.00
18,780.00
GL/GG ./. 4A, I.=800A, U.=500
18,780.00
11,420.00
SITOR 560A, AC 1000V, 2/110MM
11,420.00
GL/GG ./. 1, I.=80A, U.=500
760.00
GL/GG ./. 3, I.=315A, U.=500
1,880.00
GL/GG ./. 1, I.=125A, U.=690
2,780.00
GL/GG ./. 2, I.=80A, U.=500
1,030.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=690
2,780.00
SITOR 25A, AC 690V (DIN 43620, 00)
2,540.00
GL/GG ./. 2, I.=400A, U.=400
1,730.00
GL/GG ./. 2, I.=315A, U.=500
1,080.00
GL/GG ./. 00, I.=25A, U.=500
350.00
SITOR 80A, AC 690V (DIN 43620, 00)
2,860.00
GL/GG ./. 00, I.=16A, U.=690
1,460.00
GG 2258 , 500, 20
200.00
GL/GG ./. 1, I.=50A, U.=500
760.00
GL/GG ./. 3, I.=300A, U.=500
1,880.00
GG 1451 , 500, 8
120.00
NEOZED 400 GL, D02, 35A, . .
100.00
GL/GG ./. 000, I.=50A, U.=500
350.00
SITOR 1 250A, AC 1000V
7,940.00
SITOR DIN 43653, SZ.00 160A, AC 690V . 80MM
3,930.00
GL/GG ./. 0, I.=25A, U.=500
970.00
GG 8.531.5 , 500, 10
120.00
SITOR 125, AC 1000V (DIN 43620, 0)
3,620.00
GL/GG ./. 0, I.=35A, U.=500
970.00
GG 1451 , 500, 10
120.00
SITOR GR, DIN 43620 25A , AC 690 V ,( 000)
2,320.00