3RW30 Siemens

 • 1
 • 2
SIRIUS, S00, 3.6A, 1.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
9,400.00
SIRIUS, S00, 6.5A, 3/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
10,570.00
  Siemens 3RW3003-1CB54
2-3
, 22, 5 MM, 3A, 1.1 /400 V 40 . , 200-400, / UC 24-230V
13,930.00
SIRIUS, S00, 3.6A, 1.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
9,400.00
  Siemens 3RW3014-1BB04
2-3
SIRIUS, S00, 6.5A, 3/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
10,570.00
, 22, 5 MM, 3A, 1.1 /400 V 40 . , 200-400, / UC 24-230V
13,930.00
  Siemens 3RW3013-1BB14
1-2
SIRIUS, S00, 3.6A, 1.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
9,400.00
  Siemens 3RW3014-1BB14
1-2
SIRIUS, S00, 6.5A, 3/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
10,570.00
SIRIUS, S00, 6.5A, 3/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
10,570.00
SIRIUS, S00, 3.6A, 1.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
9,400.00
SIRIUS, S00, 12.5A, 5.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
12,630.00
SIRIUS, S00, 9A, 4/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
11,670.00
SIRIUS, S00, 12.5A, 5.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
12,630.00
SIRIUS, S00, 9A, 4/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
11,670.00
SIRIUS, S00, 9A, 4/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
11,670.00
SIRIUS, S00, 17.6A, 7.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
14,470.00
  Siemens 3RW3018-1BB14
2-3
SIRIUS, S00, 17.6A, 7.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
14,470.00
SIRIUS, S00, 9A, 4/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
11,670.00
  Siemens 3RW3017-1BB04
2-4
SIRIUS, S00, 12.5A, 5.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
12,630.00
SIRIUS, S00, 12.5A, 5.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
12,630.00
SIRIUS, S0, 32A, 15/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
19,660.00
  Siemens 3RW3026-1BB04
3-4
SIRIUS, S0, 25A, 11/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
16,900.00
SIRIUS, S0, 25A, 11/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
16,900.00
  Siemens 3RW3018-2BB04
7-10
SIRIUS, S00, 17.6A, 7.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
14,470.00
SIRIUS, S0, 25A, 11/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
16,900.00
SIRIUS, S0, 32A, 15/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
19,660.00
  Siemens 3RW3027-2BB04
7-10
SIRIUS, S0, 32A, 15/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
19,660.00
SIRIUS, S0, 32A, 15/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
19,660.00
SIRIUS, S00, 17.6A, 7.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
14,470.00
  Siemens 3RW3026-1BB14
1-2
SIRIUS, S0, 25A, 11/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
16,900.00
SIRIUS, S2, 45A, 22/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC, : , :
29,920.00
SIRIUS, S2, 63A, 30/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
34,840.00
SIRIUS, S0, 38A, 18.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
24,330.00
SIRIUS, S0, 38A, 18.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
24,330.00
SIRIUS, S2, 63A, 30/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
34,840.00
SIRIUS, S0, 38A, 18.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
24,330.00
SIRIUS, S2, 45A, 22/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
29,920.00
SIRIUS, S0, 38A, 18.5/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
24,330.00
SIRIUS, S2, 45A, 22/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
29,920.00
SIRIUS, S2, 45A, 22/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC, : , :
29,920.00
SIRIUS, S3, 80A, 45/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC, : , :
47,410.00
  Siemens 3RW3046-1BB04
1-2
SIRIUS, S3, 80A, 45/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
47,410.00
SIRIUS, S2, 72A, 37/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC, : , :
41,190.00
  Siemens 3RW3038-1BB04
2-3
SIRIUS, S2, 72A, 37/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
41,190.00
SIRIUS, S3, 80A, 45/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC, : , : : , :
47,410.00
SIRIUS, S2, 63A, 30/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC, : , :
34,840.00
SIRIUS, S2, 72A, 37/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC, : , :
41,190.00
SIRIUS, S2, 72A, 37/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
41,190.00
SIRIUS, S3, 80A, 45/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC,
47,410.00
SIRIUS, S2, 63A, 30/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 110-230V AC/DC, : , :
34,840.00
  Siemens 3RW3047-1BB04
2-4
SIRIUS, S3, 106A, 55/400V, 40 ., UE 200-480V AC, US 24V AC/DC,
52,890.00
 • 1
 • 2