SIRIUS 3RT20, 3-, 18,5 [2465] Siemens

55/400V/AC-3, AC/DC- UC 240-277V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 23-26V . 2+2, S6 :
20,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 440-480V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 500-550V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 110-127V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 200-220 UC. 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 380-420V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 42-48V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 575-600V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 220-240 UC. 2+2, S6 :
20,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 23-26V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 110-127V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 96-127V . 2+2, S6 : , DC24V
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 200-220 UC 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 200-277V . 2+2, S6 : , DC24V
22,060.00
55/400V/AC-3, . 2+2, S6
15,640.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 21-27, 3V . 2+2, S6 : , DC24V
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 96-127V - 1O+1 3- , S6 : , /SIMOCODE
30,380.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 42-48V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 200-277V . 1O+1, S6 : , /SIMOCODE
30,380.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 240-277V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 220-240 UC 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 380-420V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 575-600V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 440-480V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 96-127V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 500-550V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 21-27,3V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 23-26V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 200-277V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 42-48V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 200-220 UC 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 440-480V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 380-420V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 110-127V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 500-550V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 21-27,3V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 240-277V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 220-240 UC 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 575-600V 2+2, S6 : (CAGE CLAMP)
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 500-550V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 96-127V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 23-26V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 42-48V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 440-480V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 200-277V 2+2, S6 : - DC24V (CAGE CLAMP)
22,060.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 220-240 UC. 2+2, S6 :
20,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 575-600V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 110-127V . 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- 200-220 UC. 2+2, S6 :
18,970.00
55/400V/AC-3, AC/DC- UC 200-277V . 2+2, S6 : , DC24V
22,060.00