SIRIUS 3RT1, 3- , 30 ... 250 kW Siemens

 Siemens 3RT1015-1AB02
2-3
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 24 V, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/400V, 1 AC 100V 50/100...110V 60, S00,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1AF02
1-2
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = 110 V AC, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 AC 24 V, 60 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 42V 50/60, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/400V, 1 AC 100V 50/100...110V 60, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 48V 50/60, S00,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1AF01
2-3
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, . US = 110 V AC, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 42 V, 50/60 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 24 V, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 AC 440V 50/60, S00,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1AP02
1-2
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = 230 V AC, 50 , S00,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1AP01
2-3
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, . US = 230 V AC, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/400V, 1, AC 200V 50/ 200...220V 60, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 110V 50/ 120V 60 S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 220V 50/60 S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 220V 50/ 240V 60 S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 110V 50/ 120V 60 S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 48V 50/60, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 220V 50/240V 60 S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 400V, 50/60 S00,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1BA41
5-7
3-., AC-3, 3/400V, 1O, DC 12 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/400V, 1 AC 480V, 60, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = DC 24 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, DC 110 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, DC 110 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/400V, 1 AC 400V, 50/60, 440V, 60HZ, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, . US = DC 24 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 400 V, 50/60 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, DC 60 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 , DC 250 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, DC 48 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, DC 24V, 0.7.. 1.25*US, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V 1 O, DC 125 V, S00, ,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V 1, DC 125 V, S00, ,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, DC 220 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, DC 24V, 0.7.. 1.25*US, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1O, . US = DC 24 V, 0.7.. 1.25*US, , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, DC 220 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, DC 48 V, S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = DC 24 V, 0.7.. 1.25*US, , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/ 400 V, S00, 1 24 V DC, 0.85..1.85 X US 1.4 W, ,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = DC 24 V, 0.7.. 1.25*US, , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, AC 24 V, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, AC 24 V, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, . US = 110 V AC, 50 , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/ 400 V, S00, 1 O 24 V DC, 0.85..1.85 X US 1.4 W, ,
0.00 * .
 Siemens 3RT1015-1KB41
3-5
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1 O, . US = DC 24 V, 0.7.. 1.25*US, , S00,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/ 400 V, S00, 1 O 24 V DC, 0.85..1.85 X US 1.4 W, ,
0.00 * .
3-., AC-3, 3/ 400 V, S00, 1 24 V DC, 0.85..1.85 X US 1.4 W, ,
0.00 * .
3-., AC-3, 3 / 400 V, 1, . US = 110 V AC, 50 , S00,
0.00 * .