LZS, LZX Siemens

:

:

AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
AC 115V, 3 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
24 V DC, 3 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
1DC 24V, 1 , , 5 MM PINNING
690.00
1AC 230V, 1 , , 5 MM PINNING
800.00
1DC 24V, 2 , , ,
720.00
1AC 230, 2 , , ,
830.00
1, DIN-, W. SAFE ISOLATION
240.00
, 4 , 230V AC, 6A, 22.5MM
330.00
, 4 , 24V AC, 6A, 22.5MM
280.00
, 3 , 24V AC, 10A, 22.5MM
280.00
1 RELAY 15MM, 24V DC
190.00
2CO RELAY 15MM, 24V DC
230.00
230V AC, 2 , , (PUSH-IN)
930.00
3TX7004/005 , 24
650.00
FANNING STRIP PT , SOCKET
280.00
FANNING STRIP PT PUSH-IN TERMINAL SOCKET
50.00
24V DC, 2 , , (PUSH-IN)
810.00
1, DIN-, 11-., ., 38 MM
240.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
AC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
AC 230V, 3 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
AC 24V, 3 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
AC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
670.00
AC 115V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
230V AC, 4 , , (PUSH-IN)
750.00
24V DC, 4 , , (PUSH-IN)
700.00
C 2 , (PUSH-IN) , DIN-
220.00
24V AC, 4 , , (PUSH-IN)
700.00
AC 115V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
720.00
1115V AC, 4 , , (PUSH-IN)
750.00
1, PT RT, 24V DC, W. FREE-WHEELING DIODE
140.00
1, PT RT, 230V AC, W.OUT FREE-WHEELING DIODE
140.00
C 4 , (PUSH-IN) , DIN-
240.00
, GREEN, AC 230V
140.00
, GREEN, DC 24V
140.00
, AC/DC 24...60V
140.00