3- 3RF24 Siemens

:

:

3RF2, 3-. 10A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,660.00
Solid-state contactor 3-phase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 C 48-600 V / 4-30 V DC 2-phase controlled screw terminal Blocking voltage 1200 V
5,190.00
3RF2, 3-. 10A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
5,530.00
Solid-state contactor 3-phase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 C 48-600 V / 4-30 V DC 3-phase controlled screw terminal Blocking voltage 1200 V
6,300.00
3RF2, 3-. 20A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
7,330.00
3RF2, 3-. AC51 20A 40 DEG. C 48-600V / 230V AC, 2- , SCREW TERMINAL BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,090.00
3RF2, 3-. AC51 20A 40 DEG. C 48-600V / 4-30V DC, 2- , SCREW TERMINAL BLOCKING VOLTAGE 1200V
5,790.00
3RF2, 3-. 20A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,090.00
3RF2, 3-. 30A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
8,340.00
3RF2, 3-. 40A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
7,540.00
3RF2, 3-. 40A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
9,480.00
3RF2, 3-. 30A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,600.00
SOLID-STATE .3PHASE 3RF2 AC51 50A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
10,610.00
3RF2, 3-.
10,180.00
3RF2, 3-.
10,610.00
3RF2, 3-., 51, 50A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
8,610.00
3RF2, 3-.
10,610.00
3RF2, 3-.
10,180.00