3- 3RF24 Siemens

:

:

3RF2, 3-. 10A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,570.00
Solid-state contactor 3-phase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 C 48-600 V / 4-30 V DC 2-phase controlled screw terminal Blocking voltage 1200 V
5,120.00
3RF2, 3-. 10A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
5,450.00
Solid-state contactor 3-phase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 C 48-600 V / 4-30 V DC 3-phase controlled screw terminal Blocking voltage 1200 V
6,200.00
3RF2, 3-. 20A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
7,220.00
3RF2, 3-. AC51 20A 40 DEG. C 48-600V / 230V AC, 2- , SCREW TERMINAL BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,000.00
3RF2, 3-. AC51 20A 40 DEG. C 48-600V / 4-30V DC, 2- , SCREW TERMINAL BLOCKING VOLTAGE 1200V
5,710.00
3RF2, 3-. 20A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,000.00
3RF2, 3-. 30A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
8,210.00
3RF2, 3-. 40A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
7,420.00
3RF2, 3-. 40A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
9,340.00
3RF2, 3-. 30A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
6,500.00
SOLID-STATE .3PHASE 3RF2 AC51 50A 40 , . . 48-600V / 110V AC, 3- , BLOCKING VOLTAGE 1200V
10,460.00
3RF2, 3-.
10,030.00
3RF2, 3-.
10,460.00
3RF2, 3-., 51, 50A 40 , . . 48-600V / 110V AC 2-. , BLOCKING VOLTAGE 1200V
8,480.00
3RF2, 3-.
10,460.00
3RF2, 3-.
10,030.00